Nr 398 w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych m.st. Warszawy
poprzednio nr 491 w wykazie sprzed 20 maja 2016 r. 

Towarzystwo Rodu Plewako
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

 1. Stowarzyszenie, utworzone w Warszawie dnia 4 listopada 2002 r., (numer statystyczny REGON 146836047, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 9512375305) nosi nazwę Towarzystwo Rodu Plewako i w dalszym ciągu określane jest skrótowo jako Towarzystwo.
 2. Towarzystwo może używać w języku angielskim nazwy Plewako Clan Society i odpowiednio w innych językach.
 3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zwykłym i działa w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Herbem Towarzystwa jest polski herb szlachecki Pogonia z napisem na szarfie dewizy: Towarzystwo Rodu Plewako, T. R. Plewako, lub odpowiednio w innych językach.
 6. Świętem Towarzystwa jest dzień 27 czerwca, rocznica elekcji króla Augusta II w Warszawie na Woli, kiedy w 1697 roku pod Oznajmieniem o Elekcji skierowanym do sejmików relacyjnych podpisał się wśród 208 dostojników Rzeczypospolitej  Joachim Dominik Plewaka, co było pierwszym znanym wystąpieniem publicznym członka rodu Plewako na szczeblu ogólnokrajowym.
 7. Teren działania Towarzystwa stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z poszanowaniem tamtejszego prawa obszar: Republiki Litewskiej i Republiki Białoruś,
  a w zakresie utrzymywania kontaktów z członkami Towarzystwa – obszar całego świata.
 8. Celem Towarzystwa jest:
  1. tworzenie więzi społecznej osób wywodzących się z zamieszkałego w Polsce rodu Plewako,
  2. dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  3. pogłębianie wiadomości genealogicznych i historycznych nt. rodzin o nazwisku Plewako,
  4. troska o edukację i pozytywny start życiowy młodzieży z rodzin należących do Towarzystwa,
  5. upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej w rozumieniu decyzji o wymordowaniu 22 tysięcy jeńców wojennych i cywilnych pracowników administracji i ziemian z dnia 5 marca 1940 r. podjętej przez ZSSR i zrealizowanej przez egzekucje:
   1. mjr Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
   2. ppor. Wacława Plewako, jeńca wojennego w Starobielsku – wiosną 1940 r.,
   3. Henryka Plewako, oficera I wojny światowej, urzędnika w Stolinie, więźnia więzienia w Mińsku – w czerwcu 1941 r.
   4. Zofii z Żukowskich Plewako – żony Henryka, uwięzionej wraz z mężem w Mińsku – w czerwcu 1941 r.
   5. Władysława Plewako, urzędnika starostwa w Wilejce, osadzonego w więzieniu w Wilejce w październiku 1939 r. i tam zamordowanego,
   6. Kazimierza Plewako, ziemianina z Zalesia koło Iwieńca – latem 1943 r. rękami partyzantów sowieckich z Puszczy Nalibockiej
   jak również doprowadzenie do wyjaśnienia okoliczności tych zbrodni i do zadośćuczynienia za te zbrodnie.
  6. wyjaśnienie losów zaginionych członków Rodu i powiązania z Rodem jego odłączonych gałęzi, 
  7. podtrzymywanie tradycji prawniczych rodu, w szczególności przez nawiązanie do funkcji z wyboru Kazimierza Plewaki starosty kołoboryjskiego jako deputata w Trybunale Wielkiego Księstwa Litewskiego i Sądzie Głównym w Wilnie, Hieronima Plewaki Regenta Sądu Głównego w Wilnie w tym samym okresie, Zdzisława Plewaki, Sędziego Sądu Apelacyjnego w Lublinie, we wrześniu 1939 r., Sędziego Sądu Polowego m.st. Warszawy, a po zwolnieniu z internowania w 1945 r. i po powrocie do zawodu prawnika – adwokata cywilisty w Warszawie, jak również tradycji wielkiego adwokata rosyjskiego Fiodora N. Plewaki, patrona medalu adwokatury rosyjskiej ustanowionego w 1996 r.
  8. wspieranie badań z zakresu genealogii i genealogii genetycznej, w szczególności dotyczących osób o nazwisku Plewako lub rodzin powiązanych z rodem Plewako,
  9. opieka nad zabytkami rodu Plewako,

Środki działania

 1. Towarzystwo stosuje następujące sposoby (środki) działania dla realizacji wyznaczonego celu:
  1. prezentacja w Internecie stron internetowych Towarzystwa, i profili Towarzystwa na portalach społecznościowych,
  2. wydawanie „Dziedzictwa Kresowego”, od 2008 r. w Rejestrze Czasopism Sądu Okręgowego w Warszawie pod nr ISSN 2299-7024,
  3. abonowanie witryn iwieniec.eu i ivenec.eu dla prezentacji stron internetowych dotyczących byłego Hrabstwa Iwienieckiego i forum dyskusyjnego jemu poświęconego,
  4. patronat nad istniejącym od 2008 r. „Plewako Y-DNA Project” w FamilyTreeDNA, USA,
  5. przesyłanie do członków bieżących informacji o publicznych zdarzeniach dotyczących członków rodu Plewako,
  6. utrzymywanie kontaktu między osobami noszącymi nazwisko Plewako,
  7. organizowanie spotkań i zjazdów dla członków Towarzystwa dotyczących poszczególnych rodzin lub ogółu członków Towarzystwa,
  8. finansowanie badań archiwalnych dotyczących dalszych przodków,
  9. finansowanie badań z zakresu genealogii genetycznej rodu Plewako i osób z kręgu rodzin powiązanych,
  10. ustanawianie programów pomocy socjalnej dla członków Towarzystwa, pomocy wymagających,
  11. ustanawianie nagród lub programów stypendialnych dla młodzieży, ogólnych lub z grup sprofilowanych ze względu na nazwisko lub miejsce zamieszkania,
  12. organizowania wsparcia dla badań archiwalnych przez wsparcie profesjonalnych historyków, badań archiwalnych i bibliotek naukowych,
  13. wybór dostawcy usług internetowych i powierzenie obsługi imiennych adresów internetowych członków Towarzystwa,
  14. utrzymywanie kontaktów z władzami publicznymi – w szczególności samorządowymi – byłych starostw kołoboryjskiego, kołaczewskiego, zdruckiego i markowskiego oraz miast będących własnością przodków członków rodu Plewako, w szczególności Iwieńca, jak również innymi władzami publicznymi, państwowymi i samorządowymi, dla realizacji celów Towarzystwa,
  15. publikowanie na witrynie internetowej Towarzystwa genealogii rodu Plewako, jego potomków w liniach żeńskich i rodzin spowinowaconych,
  16. współużytkowanie przez członków Towarzystwa domen internetowych plewako.pl, plewako.eu i plevako.eu dla prezentacji w Internecie witryn www i użytkowanie imiennych adresów internetowych w tych domenach.

Członkostwo

 1. Członkostwo w Towarzystwie przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publiczne, aktualnie noszącym nazwisko Plewako, w tym osobom o nazwisku dwuczłonowym, z których jeden brzmi Plewako.
 2. Prawo do członkostwa mają także:
  1. kobiety, dla których nazwisko Plewako jest nazwiskiem rodowym, a obecnie noszą inne nazwisko,
  2. cudzoziemcy o nazwisku Plewako, bez względu na miejsce zamieszkania,
  3. dalsi potomkowie osób o nazwisku Plewako i inni członkowie rodzin złączonych (ang. Septs) z rodem Plewako pochodzeniem lub powinowactwem,
  4. małżonkowie osób należących do rodu Plewako reprezentowanego w Polsce.
 3. Uzyskanie członkostwa przez osoby, spełniające warunki członkostwa zawarte w pkt. 10 lub 11, na pisemny wniosek zainteresowanych, następuje na podstawie decyzji Przedstawiciela reprezentującego.
 4. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków wnoszone pisemnie do Przedstawiciela Reprezentującego Towarzystwo w terminie miesiąca od otrzymania odmowy.
 5. Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje z powodu:
  1. rezygnacji, o charakterze jednostronnej deklaracji członka,
  2. śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pozbawienia praw publicznych, obligatoryjnie powodujących ustanie członkostwa,
  3. wykluczenia uchwałą Zebrania Członków Towarzystwa, ze względu na sprzeniewierzenie się celowi jakim jest dbanie o pozytywny wizerunek osób noszących nazwisko Plewako,
  4. na podstawie skreślenia przez Przedstawiciela ze względu na ponad trzyletnie niepłacenie składek zwyczajnych, mimo monitów i ostrzeżeń o skutkach nieregulowania zobowiązań finansowych.
 6. Przywrócenie członkostwa osób uprzednio wykluczonych następuje na wniosek osoby wykluczonej uchwałą Zebrania Członków Towarzystwa, która może być podjęta w sprawie tej samej osoby tylko jeden raz. 
 7. Lista członków Towarzystwa publikowana jest na witrynie internetowej Towarzystwa

Zebranie Członków Towarzystwa

 1. Powiadomienie o miejscu, terminie i tematyce Zebrania Członków Towarzystwa, przesyłane jest pocztą elektroniczną lub listownie najpóźniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 2. Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest nie rzadziej niż co 3 lata i na kadencje trzyletnie wybiera Przedstawiciela Reprezentującego Towarzystwo
 3. Uchwały Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność nie mniej niż 1/5 członków Towarzystwa, a liczbowo nie mniej niż 7 osób.

Przedstawiciel Reprezentujący Towarzystwo

 1. W kontaktach zewnętrznych Towarzystwo Rodu Plewako reprezentowane jest jednoosobowo przez Przedstawiciela Reprezentującego, tytularnego Prezesa Towarzystwa Rodu Plewako
 2. Do kompetencji Przedstawiciela Reprezentującego należy:
  1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  2. Opracowywanie programów i planów pracy Towarzystwa,
  3. Przygotowywanie i konsultowanie projektu budżetu Towarzystwa,
  4. Realizowanie budżetu Towarzystwa
  5. Prowadzenie rejestru członków Towarzystwa.
  6. Zwoływanie Zebrań Członków Towarzystwa
  7. Składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa.
 3. 1. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego Towarzystwo czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 
 4. 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
   1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
   2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
   3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
   4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 
   5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

  Finanse

 5. Towarzystwo uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej, dotacji na zadania publiczne na podstawie stosownej umowy.
 6. Przedstawiciel Reprezentujący Towarzystwo przedkłada członkom Towarzystwa sprawozdanie finansowe za rok ubiegły w ciągu pierwszych 6 tygodni kolejnego roku.

  Postanowienia szczególne

 7. Zmiany regulaminu dokonuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 1/5 członków Towarzystwa, a liczbowo nie mniej niż 7 osób.
 8. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uzyskania bezwzględnej większości głosów wszystkich członków Towarzystwa.