Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko - Wileńskiej Wywodu Familii Urodzonych
Plewaków

Herbu    Pogonia

 Roku Tysiąc Osiemsetnego Miesiąca Decembra Siódmego Dnia.

Przed Nami Ludwikiem Hrabią Tyszkiewiczem aktualnym Tajnym Konsyliarzem Marszałkiem Gubernskim Kawalerem różnych orderów prezydującym oraz Deputatami ze wszystkich powiatów Guberni Litewskiej do przyjmowania i roztrząsania wywodów szlacheckich obranymi, złożony został wywód Rodowitości Szlacheckiej Familij Urodzonych Plewaków (:Herbu Pogonia:) przez który, gdy dowiedzionym zostało

Że Przodkowie Domu tego Starożytnego ot czterech wieków zaszczycając się klejnotem Szlachectwa majętność Małe Krzywicze w Województwie Mińskim leżącą w swej dziedzicznej posesji ciągłej mieli i z onej podatki Sejmami stanowione opłacali, jak o tym przeświadczyły kwity od roku 1503 Novembra 4-go do roku 1598 Februarij 3 Piotrowi i Sebastianowi synom Stanisława Plewakom wydane w Ziemstwie Mińskim aktykowane. Pomienieni Piotr i Sebastian Plewakowie mieli trzeciego brata Mikołaja Plewakę, według świadectwa Manifestu Józefa Jeśmana o różne grabieże w Grodzie Mińskim 1594 maja 9-go zaniesionego. Następnie ciż Piotr i Sebastian Plewakowie przenieśli się w Województwo Połockie zostawiwszy w ojczystym Majątku Mikołaja brata, który synów Bartłomieja i Andrzeja spłodziwszy, dał pozwolenie Bartłomiejowi Dokumentem 1597 datowanym zapisać Porzeckiej żenie Reformę na czwartej części Dziedzictwa Krzywicz, co potwierdził tenże Dokument titulo Reformacyjny 1597 Januarij 28 dattny, a Junij 9. na rokach Mińskich przyznany od Bartłomieja Plewaki żenie Porzeckiej wydany. Później Mikołaj ojciec i Bartłomiej syn Plewakowie z żonami swymi Dziedzictwo Krzywicz przedali Mikołajowi Jeśmanowi, o czym przekonała Intromisja 1606 octobra 27  czyniona, a Novembra 3-go na Urzędzie Grodzkim Mińskim zeznana.

Z rzeczonych dwóch synów Mikołaja Stanisławowicza Plewaki, Andrzej kupił wiecznością majętność Osowiec od Szymkiewiczów, według dowodzenia prawa 1653 Junij 3 datnego a 13. na roczkach Mińskich Troickich przyznanego. Bartłomiej zaś spłodził syna Pawła pisma nieumiejętnego a ten dostawszy po ojcu Mikołaju i stryju Andrzeju Osowiec, zostawił ony, naturalnym spadkiem synowi Pawłowi Dominikowi, którego żeniąc z Szaniawską dla uczynienia Reformy żenie, postanowił go przez swój zapis czwartej części Osowca i całego majątku aktorem. Ten zaś wziąwszy w posagu po Szaniawskiej trzysta kop groszy Litewskich, zapisał jej z Reformą sześćset kop na Osowcu, o czym wszystkim następne dowody, jako to: 

Kolejno Paweł Pawłowicz Plewako spłodził synów trzech Wincentego, Joachima Dominika i Michała i z tych najmłodszemu wydał prawo wieczysto–zrzeczne 1687 Aprila 22-go dattne na trzecią część Trusewicz Sebastianowszczyzny

Który to Michał Pawłowicz Plewaka, spłodziwszy synów trzech: Stefana, Jana i Ludwika, tymże synom schedę swoją Sebastianowszczyzny Trusowicz Testamentem 1731. Aprila 3. czynionym a 1732 Januarij 6 w Grodzie Oszmiańskim aktykowanym do sukcedowania przeznaczył. 

Następnie z tych pierwszy Stefan Michałowicz Plewaka żyjąc blisko lat sto w tem przeciągu czasu uzyskał od Świętej pamięci Stanisława Augusta Króla Polskiego Przywilej 1767 Januarij 5 dattny na dzierżawę Kołoboryszki i Bukontyszki pojezuickie w powiecie wileńskim leżące, które przed zgonem swoim synowi swemu Kazimierzowi Plewace prawem zrzecznym 1783 Marca 10 datnym, corundem 11. w Trybunale Głównym Litewskim przyznanym, darował. Pomieniony zaś Kazimierz Stefanowicz Plewako w swoim czasie Pisarz Sądu Głównego Litewskiego w dowodzie zasług najprzód otrzymał przywilej 1783. sierpnia 15 pisany, nadający wiecznością folwark Gondyngę w Księstwie Żmudzkim lezący, później w roku 1791.przez Dyplomma Januarij  24. od tegoż Króla konferowane, orderem Św.: Stanisława zaszczycony został.

Drugi syn Michała Pawłowicza Plewaki Jan Michałowicz Plewaka spłodziwszy synów Karola i Józefa dziś w ojczystym Majątku Sebastianowszczyźnie z dziećmi siedzących, testamentem 1753. stycznia 2 datowanym, corundem 9 w Grodzie Mińskim aktykowanym ich pomienił i substancją zapisał.

Z trzeciego zaś Ludwika Michałowicza Plewaki spłodzeni trzej synowie: Jan, Kasper i Antoni są dziś wywodzącymi się. 

Osobno Rafał Plewaka będąc synem Pawła Bartłomiejowicza, a bratem Pawła Pawłowicza Plewaków, pojął za żonę Helenę Czerniawską i tejże Reformę złotych sześćset na drugich częściach Osowca dokumentem roku 1679. Februarij 12. datowanym a 1685. w Ziemstwie Mińskim aktykowanym zapisał. Tenże Rafał Plewaka spłodził synów Kazimierza, który, ożeniwszy się z Kamieńską nabył Folwark Podniewicze w Mińskim, jak upewniło prawo od tychże w roku 1719 Aprila 23 wydane a 1740 w Grodzie Mińskim aktykowane. Po zejściu którego żona jego Kazimierzowa Plewakowa dostawszy się w powtórne małżeństwo Szabłowskiemu, że czterech synów: Józefa, Rafała, Antoniego i Jana Plewaków zrodziła, wyznała to testamentem swym 1744 Februarij 22 uczynionym.

Na ostatek sprzerzeczonych czterech synów Kazimierza, to jest: Józefa, Rafała, Antoniego i Jana Plewaków rozrodzone liczne męskie potomstwie znajduje się Mińskim, mianowicie zaś: ze z najmłodszego Jana Plewaki synów pięciu, jako to: Tomasz, Joachim, Józef za przywilejem Króla Polskiego Stanisława Augusta roku 1793 Marca 7  Podkluczny Powiatu Oniksztyńskiego. Hieronim Regent Sądu Głównego i Nikodem są żyjący i wywodzący się teraz, upewnił o tej prawdzie testament niedawno zmarłego ich ojca w roku 1796, maja 27 dnia sporządzony.

Rozrodzeni zatem z Pawłów Bartłomiejewicza i Pawłowicza Plewaków potomkowie, gdzieżby się znajdować mogli, że do tejże linii należą rzecz jasna, bo Joachim Dominik Pawłowicz Plewaka braci swoim rodzonym Michałowi i Wincentemu Plewakom a udzielnie Felicjanowi stryjecznemu bratu, który i na genealogii nie położony czyniąc dary, imiona ich pomienił i stryjem swoim inszego Michała wyraził, o czym testament Joachima Plewaki w roku 1709 Novembra 28 własną ręką pisany, 1710 Januaryj 22 w Grodzie Mińskim aktykowany, a przy nim oraz trzy sztuki oryginalnych tegoż Joachima Plewaki, na folwarki i sumy z różnymi czynionych zapisów, w dowodzie zaprodukowane; dostateczne przyniosły przekonanie. 

Na fundamencie więc takowych wyszczególnionych dowodów rodowitość starożytną szlachecką imienia urodzonych Plewaków próbujących, My Marszałek Gubernski i Deputaci powiatowi stosownie do przepisów w dyplomacie pod rokiem 1785. najłaskawiej szlachcie nadanym wyrażonych, niemniej też pilnując się prawideł w Ukazach z Rządzącego Senatu Rządowi Gubernskiemu Litewskiemu przesłanych, familię onych Plewaków a mianowicie wywodzących się
Kazimierza Starosty Kołoboryskiego, Kawalera orderu Św. Stanisława pisarza Sądu Głównego Litewskiego z synem Adamem i Daniela braci synów Stefana Michałowicza z posesjów dziedzicznych w tutejszej i Mińskiej Guberniach położonych.
Jakuba, Mikołaja i Tadeusza synów Karola Janowicza w Mińskiej  
oraz Jana, Gaspra i Antoniego synów Ludwika Michałowicza w Mohilewskiej i Witebskiej Guberniach mieszkających,
tudzież Tomasza, Joachima, Józefa, Hieronima i Nikodema synów Jana Kazimierzowicza,
Adama, Ignacego, Stanisława i Romana synów Józefa Kazimierzowicza,
niemniej Stanisława syna Rafała Kazimierzowicza, w Mińskiej Guberni dziedziczne posesje mających
Plewaków, za rodowitą i starożytną szlachtę polską uznajemy, ogłaszamy i ornych do Księgi Szlachty Guberni Litewskiej pierwszej zapisujemy.

Działo się na Sesji Deputacji Generalnej Wywodowej Szlacheckiej Guberni Litewskiej w Wilnie. 

Takowy wypis pod pieczęcią Zebrania Szlacheckiego Guberni Litewsko - Wileńskiej w roku 28 stycznia 1807 stronie rekwirującej jest wydan.

Zgodne z księgami
Justyn Biesiekierski Regent.


z pergaminowym oryginałem zgodne.

Stanisław Jan Plewako, 2014-05-15